Binnen het Passend Onderwijs staat een goede en effectieve afstemming van het onderwijs op de pedagogische en de didactische onderwijsbehoeften van leerlingen centraal. Veel leraren in het voortgezet onderwijs geven aan bij het omgaan met gedragsproblemen handelingsverlegen te zijn. Deze handelingsverlegenheid uit zich in gevoelens van incompetentie, onmacht, onzekerheid en stress. De leraar heeft het gevoel verantwoordelijk te zijn, maar heeft geen passend antwoord op bepaald probleemgedrag.

Problematisch gedrag dat z’n oorsprong vindt in sociaal-medische omstandigheden (ADHD, Asperger, PDD-NOS, e.d.) vraagt om een andere benadering dan puberend, grensverkennend gedrag van tijdelijke aard. Praktijk Autisme & Kind biedt begeleiding en ondersteuning aan leraren in het herformuleren en herattribueren van gedragsproblemen bij leerlingen en helpt hen zoeken naar werkzame en binnen de klassenpraktijk haalbare en effectieve handelingsalternatieven.

In de relatie tot deze leerling(en) heeft de leraar een belangrijke verantwoordelijkheid steeds de afweging te maken welke interventie geplaatst kan worden die bijdraagt aan de verbetering van de relatie en/of het wegnemen van de verstoring. Het kan gaan om aanpassingen in de didactiek (het onderwijsaanbod, de leerstof) of in de pedagogiek (de wijze waarop met de leerling wordt omgegaan en de leerling wordt begeleid in persoonlijke groei en ontwikkeling).

Praktijk Autisme & Kind biedt de leerkracht kennis, interventies en tools om:

  • de handelingsbekwaamheid te vergroten m.b.t. de aanpak van gedragsproblemen voortkomend uit sociaal-medische omstandigheden.
  • de leerkracht competenties te versterken m.b.t. de pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van de leerling met een diagnose.
  • vroegtijdig te anticiperen en zo problemen te beperken/voorkomen.