Wanneer u contact gaat zoeken met de praktijk is er meestal al een diagnose gesteld. De diagnose zal het uitgangspunt zijn om met behulp van diverse methodes en technieken het probleem en de hulpvraag vast te stellen.

Wat is er precies aan de hand?
Wat zijn de instandhoudende of verklarende factoren?
Wat kan er aan gedaan worden?

Voor iedereen betekent de diagnose autisme iets anders. Veel verschillende factoren bepalen de mate waarin iemand ‘last’ heeft van zijn/haar autisme. De vaardigheden om gedrag en gevoelens van de ander in te schatten zijn veelal beperkt. Hierdoor is het vaak lastig om aan te sluiten bij leeftijdsgenoten, met het risico om buitengesloten te worden. De beperkte en vaak eenzijdige interesse kan leiden tot een niet volledige ontwikkeling en bemoeilijkt tevens de aansluiting met anderen. Dit alles maakt het voor kinderen/jongeren met autisme lastiger om te participeren in sociaal verband.

De diagnose, testgegevens, vragenlijsten, observaties, ontwikkelingsperspectief en interviews geven een goed inzicht in:

  • Intelligentie
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Opvoedings- en onderwijssituatie

Wanneer het probleem en de hulpvraag in kaart zijn gebracht kan er een behandelplan worden opgesteld en de eigenlijke behandeling starten.